Thursday, 12 April 2012


Kemahiran Mendengar dan Bertutur
Tahun 2

TEMA
KEBUDAYAAN
TAJUK
Budaya Kita


FOKUS UTAMA
Standard Kandungan
1.5Berceritadanmenceritakansesuatuperkarasemuladengantepatmenggunakansebutan yang jelasdanintonasi yang betul.

Standard Pembelajaran
1.5.1Berceritatentangsesuatuperkaradengantepat, sebutan yang jelasdanintonasi yang betulmenggunakanayatmajmuk

OBJEKTIF
Padaakhirpengajaran, muriddapat :
  1. Mendengardaribahanuntukmenambahkosa kata danmeningkatkankelancaranbahasa.
  2. Menyatakanpermintaandenganintonasi yang betuldansecarabertatasusilatentangsesuatuperkaradalamsituasitidak formal.
PENGISIAN
Ilmu : Budayamasyarakatmalaysia
Nilai : Rajin, Keyakinandiri, kerjasama
KBT: Kecerdasanpelbagai,
Kontektual
EMK : Kreatifdaninovasi
SISTEM BAHASA
Tatabahasa : Kata nama, kata kerja
Kosa kata : Koci, lempeng, keria, baulu, tepungpelita, kuih lapis, apam
MEDIA
Kadperkataan, kadgambar
                                                      


STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
AKTIVITI
PENGISIAN KURIKULUM
CATATAN
Langkah 1

1.  Guru memaparkandanmemperdengarkankepadamurid video dokumentaritentangkuihmuihtradisional

2.  Muriddiberipeluanguntukmendengar, memerhatidanmemahami dialog perbualandalam video dokumentari.

3.  Guru bersoaljawabtentang video tersebutdankaitannyadengankuihtradisional.

Contohsoalan :
i.    Apakahnamakuihtradisionalitu?
ii.   Apakahbahan yang digunakanuntukmembuatkuihtersebut?
iii. Bagaimanacaramembuatnya?

Ilmu : Sains
Nilai : menghargai
EMK: KreativitidanInovasi
(FasaPersediaan)Media : tayangan video
Langkah 2
1.  Guru memperdengarkanlagu ‘Kuih Oh Kuih’
2.  Guru memintamuridmenyebutkannama-namakuih yang disebutkandalamseni kata lagutersebutsambilmempamerkankadgambarkuihtersebut.
3.  Guru mencatatkannama-nama yang telahdisebutkanolehmuriddanmembimbingmuridmenyatakancarakuihdimasaksamaadadigoreng, rebus, bakaratau kukus.


Ilmu: PendidikanMuzik
Nilai: rajin
EMK: KreativitidanInovasi
(FasaImaginasi)


Lampiran 1
Latihancarakuihdimasak
Langkah 3
1.  Guru membimbingmuridmembacaseni kata lagu yang dipaparkan.
2.  Muridmembacasenikatalagusecaraindividudankumpulandengansebutan yang betul.
3.  Muriddibimbingmenyanyikanlagu ‘kuihTradisional’ berpandukanseni kata lagu yang dipaparkan.
4.  Muriddimintamembacasecarabergilir-gilirnama-namakuih yang telahdicatatdengansebutan yang betuldanmengkategorikannyadalamkumpulankuihmanisataupedas.


Ilmu : KajianTempatan
Nilai : Menghargai
KBT: KreativitidanInovasi
(FasaTindakan)

Langkah 4
1.  Muridmembacasemulanama-namakuihdalamseni kata lagu yang dipaparkanoleg guru.
2.  Muriddalamkumpulankecilberbincangdanmemikirkancaramengubahsuai rasa ataubentukkuihmengikutkreativitimereka.
3.  Muridmembentangkanhasilkerjakumpulanmereka.

Ilmu : KajianTempatan
Nilai : Keyakinandiri
EMK : KreativitidanInovasi (FrasaTindakan)

Pentaksiran
1.  Muridmembaca dialog yang disediakandengansebutandanintonasi yang betul.
2.  Muridmenjawabbeberapasoalanpemahamanberdasarkan dialog yang telahdibaca.


Ilmu : KajianTempatan
Nilai : keyakinandiri
KB: menjana idea
KBT: BCB

Pemulihan
1.  Guru membimbingmuridmembacanama-namakuih

Ilmu : KajianTempatan
Nilai : Rajin
KBT : BCB

Pengayaan

1.  Muridmembacafrasa-frasa yang terdapatdalamlembarankerja yang diberi.
2.  Muridmengkategorikancara-carakuihdimasakmengikutjenis.


Ilmu : KajianTempatan
Nilai : berdikari
KBT : BCB
KB- Menjana idea

hari-hari yang memenatkan dan memeningkan..